Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) Black-necked Grebe