Nilgås (Alopochen aegyptiaca) Egyptian Goose

 
Nilgås (Alopochen aegyptiaca) Egyptian Goose Nilgås (Alopochen aegyptiaca) Egyptian Goose Nilgås (Alopochen aegyptiaca) Egyptian Goose
Nilgås (Alopochen aegyptiaca) Egyptian Goose